آسیاتک adsl2+ تعرفه های اینترنت پرسرعت

قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد

آسیاتک اینترنت یک


 • 512Kbps

   عنوان سرویس
  512 کيلوبيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 150گيگ در6 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه10ماه 11ماه 12ماه 15ماه 18ماه 24ماه 30ماه
  -----776625 ریال------  --
  512 کيلوبيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 25گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه10ماه 11ماه 12ماه 15ماه 18ماه 24ماه 30ماه
  136250 ریال-----------  --
  512 کيلوبيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 300گيگ در12 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه10ماه 11ماه 12ماه 15ماه 18ماه 24ماه 30ماه
  -----------1471500 ریال  --
  512کيلوبيت،غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف 40گيگ در 3ماه با بسته سرعتي 16مگ
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه10ماه 11ماه 12ماه 15ماه 18ماه 24ماه 30ماه
  --408750 ریال---------  --
  512 کيلوبيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 75گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه10ماه 11ماه 12ماه 15ماه 18ماه 24ماه 30ماه
  --408750 ریال---------  --
  512کيلوبيت،غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف 96 گيگ در 6ماه با بسته سرعتي 16مگ
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه10ماه 11ماه 12ماه 15ماه 18ماه 24ماه 30ماه
  -----741197 ریال------  --

 • 1Mbps

   عنوان سرویس
  1مگابيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 150گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --654000 ریال---------  --
  1مگابيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 300گيگ در6 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----1242600 ریال------  --
  1مگابيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 50گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  218000 ریال-----------  --
  1مگابيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 600گيگ در12 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----------2354400 ریال  --
  سرويس پروموشن غيرحجمي 1 مگابيت آستانه مصرف منصفانه 60 گيگ در6 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----392400 ریال------  --
 • 2Mbps

   عنوان سرویس
  2مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 240گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --817500 ریال---------  --
  2مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 480گيگ در6 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----1553250 ریال------  --
  2مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 80گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  272500 ریال-----------  --
  2مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 960گيگ در12 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----------2943000 ریال  --

 • 3Mbps

   عنوان سرویس
  3مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 1080گيگ در12 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----------4120200 ریال  --
  3مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 270گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --1144500 ریال---------  --
  3مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 540گيگ در6 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----2174550 ریال------  --
  3مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 90گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  381500 ریال-----------  --

 • 4Mbps

   عنوان سرویس
  4مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه100گيگ در6 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----784800 ریال------  --
  4مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 36گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --392400 ریال---------  --
  4مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 160گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  436000 ریال-----------  --
  4مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 1920گيگ در12 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----------4708800 ریال  --
  4مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 480گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --1308000 ریال---------  --
  4مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 960گيگ در6ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----2485200 ریال------  --

 • 8Mbps

   عنوان سرویس
  8مگابيت،غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه120گيگ در6 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----1079100 ریال------  --
  8مگابيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 1200گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --1471500 ریال---------  --
  سرويس غيرحجمي 8 مگابيت آستانه مصرف منصفانه 2018 گيگ در1ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  490500 ریال-----------  --
  8مگابيت،غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 400گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  545000 ریال-----------  --
  8مگابيت،غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 4800گيگ در12 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----------5232000 ریال  --

 • 16Mbps

   عنوان سرویس
  16مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 200گيگ در6ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----1569600 ریال------  --
  16مگابيت،غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 2400گيگ در 3ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --2354400 ریال---------  --
  16مگابيت،غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 4800گيگ در 6ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----4447200 ریال------  --
  16مگابيت،غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 800گيگ درماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  872000 ریال-----------  --
  16مگابيت،غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 9600گيگ در 12ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  -----------8371200 ریال  --