آسیاتک adsl2+ تعرفه های اینترنت پرسرعت

قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد

آسیاتک اینترنت یک


 • 128kbps حامی

 • 256Kbps چالاک

 • 512Kbps چلچله

   عنوان سرویس
  512 کيلوبيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 20گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه10ماه 11ماه 12ماه 15ماه 18ماه 24ماه 30ماه
  136250-----------  --
  512 کيلوبيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 60گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه10ماه 11ماه 12ماه 15ماه 18ماه 24ماه 30ماه
  --408750---------  --

 • 1Mbps چابک

   عنوان سرویس
  1مگابيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 30گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  218000-----------  --
  1مگابيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 90گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --654000---------  --
 • 2Mbps کیمیا

   عنوان سرویس
  2مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 50گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  272500-----------  --
  2مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 150گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --817500---------  --

 • 4Mbps کولاک

   عنوان سرویس
  4مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 100گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  436000-----------  --
  4مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 300گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --1308000---------  --

 • 8Mbps کهکشان

   عنوان سرویس
  8مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 150گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  545000-----------  --
  8مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 240گيگ در 3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --1308000---------  --
  8مگابيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 450گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --1635000---------  --
  8مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 80گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  436000-----------  --

 • 10Mbps صاعقه

 • 16Mbps شهاب

   عنوان سرویس
  16مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 300گيگ درماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  872000-----------  --
  16مگابيت، غيرحجمي نامحدودآستانه مصرف منصفانه 200گيگ در ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  697600-----------  --
  16مگابيت،غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 900گيگ در 3ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --2616000---------  --
  16مگابيت، غيرحجمي نامحدود آستانه مصرف منصفانه 600گيگ در3 ماه
   
  1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 15 ماه 18 ماه 24 ماه 30 ماه
  --2092800---------  --